ZASADY NABORU

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany wniosek z naboru elektronicznego systemu Vulcan,
 • kwestionariusz Kandydata - pobierz
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  
 • karta zdrowia (w zaklejonej i opisanej kopercie)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)

 

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z naboru elektronicznego)

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie.

Od 26 czerwca do 10 lipca  2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 • o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona kopia)

Od 31 lipca do  4 sierpnia  2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 • o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia)

12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów zakwalifikowanych i Kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00- potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) Kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Rodzic (opiekun prawny) Kandydata składa także pozostałe dokumenty:

 • kartę zdrowia (w zaklejonej i opisanej kopercie)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem).

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje Kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego Kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości  listy Kandydatów przyjętych i Kandydatów nieprzyjętych.

 

Script logo