Działalność na Warmii i Mazurach


Pod koniec XIX w. wzrosło zainteresowanie północnymi rubieżami dawnych ziem polskich, co zostało uwieńczone powołaniem w 1896r. w Ełku „Gazety Ludowej”. Uznana została przez Osuchowskiego jako pierwsze szczerze polski pismo wydawane na Mazurach. Napisał on później, że wydawano je „z inicjatywy i przy poparciu pewnego kółka dobrej woli […] drukowanego gotykiem, jak wszystkie pisma na Mazurach.”. Pismo miało na celu przeciwdziałaniu germanizacji Mazurów i kształtowanie więzi z Polakami innych dzielnic. Udowodniało polskie pochodzenie swoich protestanckich czytelników, przez co zwalczało pogląd o tożsamości podziału narodowościowego z wyznaniowym. Gazeta jednak upadła na co wpływ miał między innymi brak inteligencji rodzimej o polskiej świadomości narodowej. Wraz z Karolem Bahrke powołał Mazurską Partię Ludową, która w 1898r wzięła udział w wyborach do parlamentu, co zapoczątkowało ruch powstańczy na Mazurach. W 1903r. przyczynił się do założenia czytelni w Wejherowie (na Pomorzu), gdzie oprócz pieniędzy wysyłał także książki.