RODO / deklaracja dostępności


RODO

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marek Wantulok

nr telefonu:  338150021

email: iodo@escobb.com.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji:

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://osuchowski.cieszyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2014 r.

Data aktualizacji strony internetowej: 22.07.2020 r.

Oświadczenie sporządzono: 29.03.2021r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 25.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Elementy dostępności strony internetowej:

Na stronie internetowej dostępna jest możliwość skorzystania ze:

– standardowych skrótów klawiaturowych;

– trybu „wysokiego kontrastu” dla osób słabowidzących;

– zmniejszenia lub powiększenia treści zamieszczonych na stronie internetowej poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu na znak A A+;

– strona internetowa jest „responsywna” – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach;

– widoczna jest struktura nagłówkowa artykułów.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

– opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;

– teksty osadzane są bezpośrednio w serwisie, w niektórych przypadkach jako pliki PDF i DOC; – dokumenty PDF są skanami dokumentów;

– część plików jest dostępna cyfrowo;

– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna.

Powody braku spełniania:

1. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aldona Kałuża-Kanadys, adres poczty elektronicznej sekretariat@osuchowski.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 783 966 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Dostępność wejścia do budynku:

Budynek posiada dwa dostępne wejścia (wejście główne, z przodu budynku oraz drugie od wewnętrznego podwórza, z tyłu budynku), do których prowadzą schody. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony podwórza wewnętrznego. Przy tym wejściu udostępniona jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

2) Dostępność korytarzy, schodów, windy i toalet:

W budynku nie znajduje się winda. Zarówno ciągi komunikacyjne poziome (korytarze), jak
i ciągi komunikacyjne pionowe (schody) są szerokie, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych – przy schodach znajdują się poręcze. Schody oznakowane są widocznymi liniami koloru żółtego. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach.

3) Dostępność platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Dostępność miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na wewnętrznym podwórzu I LO przewidziano miejsce dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach wejściowych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia od podwórza przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

5) Prawo wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. I LO nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W związku z barierami architektonicznymi znajdującymi się w budynku, prosimy o poinformowanie o planowanej wizycie, celem ustalenia obsługi interesanta
w dogodny sposób.

Zgłoszenie może odbywać się:

  1. pisemnie na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, Plac Słowackiego 2, 43-400 Cieszyn,
  2. mailowo na adres e-mail: sekretariat@osuchowski.cieszyn.pl
  3. telefonicznie na nr tel. 33 852 11 39 lub + 48 783 966 820