Matura 2021


UWAGA !!!
Aktualne zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2021

1. Zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Absolwenci, tegoroczni Maturzyści,

a) którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązani są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego

b) którzy zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;

przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik nr 30 do pobrania z linku poniżej http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%202021%20Informacja%20AKTUALIZACJA%20Zalaczniki.zip ) do Dyrektora Szkoły, której są uczniami  (do 8 lutego 2021r.) Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W informacji Absolwent, tegoroczny Maturzysta uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

2. Ewentualne zmiany w deklaracji maturalnej należy dokonać do 8 lutego 2021 r. (zalecamy dokonać tego podczas ferii). Należy przy tym pamiętać, że egzamin ustny z mocy prawa automatycznie jest wykreślany z deklaracji (nie ma potrzeby indywidualnych skreśleń), zatem zmiany dotyczą zdawanych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Każda zmiana musi być opatrzona własnoręcznym podpisem, dlatego należy jej dokonać tylko i wyłącznie osobiście w sekretariacie.

UWAGA – ABSOLWENCI !!! Nowe druki deklaracji maturalnych (obowiązujące od dnia 29 grudnia 2020r.) załącznik nr 1a do pobrania z linku poniżej

3. Jeżeli uczeń/absolwent zadeklarował chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpi, na świadectwie będzie miał wpisane 0%.

Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości:

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:
1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
2. otrzymał poniżej 30% punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

28 grudnia 2010r. CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach maturalnych w 2021r. z danych przedmiotów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Informacje na temat egzaminu maturalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną znajdują się na stronie:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Edukacji.

Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach:

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

Harmonogram matur z dnia 20 sierpnia 2020 r.